diumenge, 5 d’octubre del 2014

COMUNICAT SOBRE SITUACIÓ DELS PROJECTES TIL


En relació a la situació oberta en els centres educatius pel que fa als projectes de tractament integrat de llengües, arran de les successives resolucions del TSJIB, especialment les interlocutòries del 2 d’octubre que desestimen el recurs presentat per l’Administració, l’Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE-IB), manifesta que:

1.- Continua suspesa l’eficàcia i executivitat de l’Ordre de desenvolupament que possibilitava l’aplicació dels Projectes TILs als centres, mesura cautelar que “es projecta sobre les actuacions posteriors al 24 de setembre de 2014”.

2.- Per considerar que un Projecte TIL està aprovat s’han de donar tres condicions: que tingui l’aprovació del Claustre de professors, que estigui aprovat pel Director i que compti amb l’informe favorable de la Inspecció educativa.

Els informes emesos per la Inspecció educativa només determinaven si els projectes dels centres complien estrictament o no amb la normativa ara suspesa i amb les instruccions dictades als inspectors. Recordem aquí que l’exigència que l’Administració feia als centres no era la d’aprovar un projecte amb el que estiguessin conformes, sinó que –renunciant completament a la seva autonomia pedagògica- aprovessin projectes que havien de complir, sí o sí, amb la normativa i la instrucció sobre l’equilibri lingüístic al 50% (criteri de dubtosa legalitat i per això objecte de recurs de quasi tots els inspectors).

3.- L'autonomia pedagògica dels centres permet, a partir del 24 de setembre, que tots els projectes lingüístics, aprovats i no aprovats, puguin ser modificats d'acord amb la comunitat educativa i en base a la normativa vigent (Llei de Normalització lingüística, Decret de mínims i programes plurilingües). Així, molts de centres han reiniciat una reflexió pedagògica sota aquests paràmetres i per això és molt important que l’administració ho reconegui i ho respecti, hi doni suport i assessori.

4.- ADIDE vol fer una nova crida al seny, al diàleg i al consens social, en vies de recuperar la normalitat que l’educació i els centres educatius necessiten.

Finalment, ADIDE-IB troba molt important que el Govern de les Illes Balears entengui el que ja fa molt de temps entén tota la Comunitat educativa: que Projectes TIL i Projectes que incorporen una tercera llengua no són la mateixa cosa. Tothom està d’acord en reforçar la presència d’una tercera llengua. Així, els projectes de trilingüísme (com ara les “seccions europees” o els plans pilot plurilingües) estan basats en raons pedagògiques i en el consens i la voluntarietat de les comunitats educatives dels centres mentre que el TIL s’ha basat en la imposició i no en criteris científics i pedagògics. I això és el que s’ha de canviar d’una manera dràstica. Ara tots tenen la paraula, ja és hora de arribar al pacte educatiu.

José Manuel Bar Cendón
President d’ADIDE-IB