dissabte, 14 de febrer del 2015

LES RAONS I LES POSSIBILITATS D'UN PACTE PER L'EDUCACIÓ

JAUME MASCARÓ PONS  

Ja no és notícia que hi ha un procés en marxa per acordar un document que serveixi de base per a un gran pacte per l'educació a les Illes Balears. Tampoc és nou que el document base, elaborat per un conjunt de col·lectius de Mallorca, Menorca i les Illes Pitiüses, que ha començat a circular per la xarxa, ha estat objecte d'observacions crítiques per part de grups de posicions polítiques clarament contraposades. Per uns sembla una maniobra encoberta d'entrar en el procés preelectoral, creant un front anti-PP, tot just pocs mesos abans de les eleccions autonòmiques, en un tema que ha estat altament conflictiu en aquesta legislatura. Per altres seria tot el contrari, un pacte polític d'inspiració neoliberal que serviria per desactivar les reivindicacions de la comunitat educativa, en especial dels moviments de professors o, fins i tot, s'ha insinuat que podria ser una plataforma de les ambicions 'polítiques' d'uns quants. 
Seria fàcil caure en la temptació de pensar que, ja que les crítiques vénen de cada banda, açò voldria dir que anam bé, que, en el fons, les posicions defensades en el document ocupen una centralitat moderada, i que açò és la posició ideal per a un pacte, que hauria de fer confluir en un acord ampli persones que parteixen, probablement, de posicions i enfocaments diversos i, fins i tot, contraposats a l'origen. I també seria massa fàcil desqualificar algunes de les crítiques mostrant que provenen de gent que també se les podrien aplicar a si mateixos...
Però NO és així. NO ÉS AIXÒ, AMICS!! Crec que és un error greu pensar que l'objectiu del pacte és trobar un punt mitjà de confluència moderada entre les actuals posicions polítiques sobre l'educació. El pacte NO ÉS PRIMÀRIAMENT UN ACORD POLÍTIC, sinó UNA PROPOSTA D'UN GRAN ACORD SOCIAL PER L'ÈXIT EDUCATIU. L'acord polític en seria una conseqüència instrumental, allò que faria possible l'aplicació pràctica dels criteris del PACTE. Entès d'aquesta manera, el Pacte per  l'Educació proposa, primer de tot, una perspectiva nova sobre l'educació a la nostra societat i, en aquest sentit, el Pacte no representa un acte de moderació, sinó tot el contrari, significa la voluntat d'un canvi de model educatiu, el que ha de conduir a l'èxit i el que ha d'evitar l'actual fracàs escolar. Si hagués de resumir en poques paraules i de manera esquemàtica aquesta nova perspectiva, que és el fonament de la proposta de pacte, diria que és posar com a element central el procés de l'aprenentatge, en lloc de la dinàmica de l'ensenyament. Això significa que el subjecte del sistema educatiu són els alumnes. Això significa reclamar de TOTS els agents socials implicats en el procés educatiu (famílies, societat civil, ensenyants, administració...) l'esforç de pensar i acceptar uns criteris compartits per assolir aquest objectiu d'aconseguir l'èxit educatiu. En aquest procés, és fonamental disposar d'un diagnòstic rigorós i clar de la situació, és important prestigiar el treball professional de mestres i docents, és indispensable aconseguir que les famílies se sentin part real de l'activitat educativa... L'increment de recursos, la millora de les condicions de treball dels ensenyants, la millora de les condicions materials dels centres, són condicions necessàries, però no suficients. En aquest esforç d'un canvi de model, certament, s’hauran de replantejar coses que poden forçar canvis en la situació actual i, per tant, és un bon criteri adoptar les mesures transitòries que facin falta, per arribar als objectius que es desitgen sense que ningú en surti perjudicat.
Però això reclama posar-se d'acord en algunes qüestions bàsiques. N'hem assenyalat quatre a la introducció del nostre document, com a criteris de partida: l'educació com a servei públic, basat en l'equitat i la qualitat; la implicació de la societat, de tots els agents socials, en la construcció del model educatiu; l'adequació al context social i cultural; i la necessitat d'un marc estable per a la seva aplicació. 
Els que hem treballat i ens sentim implicats en aquest procés de pacte per l'educació esperam dels polítics que donin la paraula a la gent que viu els problemes, que deixin de legislar en funció d'interessos partidaris, i que acceptin un marc de treball de llarga perspectiva i no de mesures de curt abast. Crec que ningú creu que apostar per un canvi en el sistema educatiu sigui fàcil, ni ràpid. I per això el document que s'està elaborant no és el punt final, és un punt de partida que haurà de ser corregit, matisat, revisat moltes vegades, i ha de recollir encara les aportacions de molta gent, que voldríem que s’incorporàs a la dinàmica del Pacte. Però el que no pot esperar és començar ja a fer camí.
El Pacte per l'Educació no és una plataforma reivindicativa, no és un moviment polític en el qual domina un criteri ideològic homogeni, és la confluència, des de la diversitat, en uns objectius compartits orientats a aconseguir en la nostra societat l'èxit educatiu, que és la condició primera d'una societat millor.