dissabte, 2 d’agost del 2014

EL TIL IMPOSAT

Dia 31 de juliol de 2014 es publicà al BOIB la resolució de la Conselleria d’Educació que ordena que els centres públics que no tenen el TIL aprovat pel claustre o pel director, l’han d’implantar de forma provisional per al curs 2014-15 fins que el PTIL sigui aprovat definitivament.  Això ens obliga a informar de les accions dels inspectors d’educació en relació als informes dels PTIL.
-          A mitjans mes de juny es daren als inspectors orientacions d’obligat compliment sobre els criteris per a la revisió dels Projectes TIL dels centres. També es donà per bo el criteri publicat a la web de l’ATLES sobre l’equilibri lingüístic (igualtat horària entre les 2 llengües oficials). Els inspectors demanaren confirmació per escrit (instruccions o resolució) sobre aquest criteris interpretatius de l’equilibri lingüístic.
-          El 28 de juny, el president d’ADIDE en representació dels associats presentà escrit de discrepància tot i demanant que es dictessin instruccions pels òrgans competents sobre la interpretació de l’equilibri lingüístic que es feia a la web de l’ATLES, ja que dita web no era normativa.
-          El 17 de juliol s’entregà als inspectors un escrit “informatiu” de la directora general d’Ordenació al qual es dóna per vàlida la interpretació de l’equilibri lingüístic de la web d’ATLES i que en realitat suposa una instrucció clara que fixa el criteri de la conselleria en quan a l’equilibri lingüístic, i que en resum és:
-                     Es compleix quan la diferència en el nombre d’àrees o matèries no lingüístiques entre les dues llengües oficials és igual o inferior a una àrea o matèria. Aplicat el còmput horari mínim (annex 1 de l’Ordre), cas que quedi una àrea o matèria per distribuir, aquesta s’impartirà en la llengua oficial que tengui menys hores d’impartició.
-         I si el TIL es fa per blocs, es compleix quan per a la resta d’hores (complit el còmput horari mínim) la diferència horària entre les 2 llengües oficials és igual o inferior a 2 hores.
Des de llavors, els inspectors començaren a lliurar els informes PTIL, tot i aplicant el criteri fixat per la conselleria, tot i afegint unes observacions que indiquen el seu desacord amb la interpretació però aplicant  el criteri per imperatiu legal.
La discrepància és clara: L’Ordre de desplegament del TIL prescriu un còmput horari mínim (annex 1) que s’ha de complir, i afegeix que s’ha de respectar l’equilibri lingüístic, el qual no significa igualtat horària, segons ha indicat el Consell Consultiu de la CAIB en base a doctrina del Tribunal Constitucional. A més, imposar una igualtat horària contravé la Llei de Normalització Lingüística i també contradiu la necessària i legalment establerta autonomia dels centres docents.
El resultat final és que la majoria d’informes sobre PTIL de tots els centres (públics i concertats) han resultat negatius: que no s’adeqüen a normativa.
-          Finalment, la majoria d’inspectors (tots els definitius menys un i bastants accidentals) han presentat individualment recurs d’alçada contra l’escrit de la DGOIFP de 14 de juliol, ja que entenem que aquest escrit és la resposta a l’escrit de discrepància presentat el 28 de juny. Es demana que s’anul·li i es revoqui la nota de la DGOIFP i la suspensió immediata dels seus efectes per concórrer causes de nul·litat.